HINDUISM


IMG_2031 2

Large Graphic

External Links

Hinduism / Sanâtana-Dharma

Sruti / VedaRigveda – Samaveda – Yagurveda – Atharvaveda / Samhitas / Brahamanas / Aranyakas / Sutras / Upanisad 

Smriti / Grihya-Sûtra / Vedânga / Manû-Samhitas / Niti-Sástra / PuranasVishnu –Bhagavata – Padma – Narada – Garuda – Varaha – Matsya – Linga – Skanda – Kurma – Siva – Agni – BrahmaBrahma VaivartaVamana – BrahmandaMarkadeyaBhavishya ItihasaRamayanaMahabharata / Bhagavad-gita

TantraVamacara – Daksinacara

DarsanaNyayaVaisesikaSamkyaYogaKarma yoga – Bhakti yoga – Raja yoga – Hata yoga – Kundalini yoga – Jnana yogaPurva-mimamsaVedanta

 

GRAFICA INGLES H

Large Graphic

External Links

Upanisad / The 10 main Upanisads: Mukhia UpaniṣadIsaupanisad – Kena upanisad – Katha upanisad – Prasna upanisad  – Mundaka upanisad –  Mandûkya upanisad  – Taittiriya upanisad Aitareya upanisad – Chandogy upanisad – Brihadaranyaka upanisad / Canon of the 108 Upanisad

Bhagavad-gita

Tantra

Samkhya

YogaKarma Yoga – Bhakti yoga – Raja yoga – Hata yoga – Kundalini yoga – Jnana yoga

Vedanta

More About HINDUISM